LIHOVÉ NOVINY – duben 2019

STRANA 1 LIHOVÉ NOVINY PERLA L IHOVÝCHODNÍ MORAVY. ČASOP I S NEODVI SLÝ, VĚNOVANÝ L IDU, JEHO POUČENÍ A ZÁBAVĚ . D U B E N 2 0 1 9 V Y D Á V Á S P O L E Č N O S T P Ř Á T E L S L I V O V I C E Č R Z D A R M A U DOKTORA M A R T A K O N D R O V Á M A R TA K O N D R O V Á M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í D O B R É H O D N E MUZEUM LIDOVÝCH PÁLENIC VE VLČNOVĚ NA PRAHU DESÁTÉ SEZONY Z E Ž I V O T A R A D O V A N J A N Č Á Ř BYLO NEBYLO? Ale tohle bylo a stalo se v jednom městečku B. na Slovácku nedaleko Hradišťa roku 1915, za nemi- losrdného vedra červnového, kdy vysychala matič- ka země a kdy vyschlo i v krku tamějšímu starému dobrému a bodrému strýci kostelníkovi. Už hned zrána toho parného dne, než odešel za jakousi prací do sousední dědiny, stavil se na faře na pár kapek pravé slovácké otrávit červa žíznivé- ho. Kolikpak těch kapek ukáplo v přespolní dědině, kdož ví, jen tolik je jisto a dokázáno, že náš strýc kostelník pálený a toho času slivovicou již přepálený přišel po poledni domů, složil znavené tělo na židli a ještě znavenější hlavu podepřel na stůl a spal a spal. A spal by Bůh sám ví jak dlouho, kdyby nebylo toho nešťápeného citu pro povinnost. Náhle trhl sebou, procitl a pohlédl rychle na věž: „Bože, už půl páté. Honem zvonit klekání! Co to, že dnes ta děcka už tak skoro hore, a jak by se dnes Na Velikonoční pondělí 22. 4. otevřeno 13.00–17.00 Jubilejní desátou návštěvnickou sezónu zahá- jí Muzeu lidových pálenic ve Vlčnově ve čtvrtek 4. dubna 2019 v 10.00. Těm, kteří stáli u zrodu originálního projektu, to připadá neskutečné. Vždyť to bylo jako včera, kdy jsme stáli před stodo- lou plnou různého harampádí, zemědělských stro- jů a pozůstatků hospodaření předchozích majitelů usedlosti čp. 65, známé ve Vlčnově jako „u Mikul- ců“. V nadšených očích autorů nápadu – ředitele Slováckého muzea Ivo Frolce, projektového mana- žera Jiřího Severina i tehdejšího starosty Vlčnova Jana Pijáčka se už promítaly obrázky nadšených ná- vštěvníků obdivujících rozličné destilační přístroje, pomůcky k pálení i etikety na stovkách lahví. Za- tímco realistické smýšlení ženské části realizačního týmu v podobě ekonomky Slováckého muzea Jitky Zpěvákové a etnografky Marty Kondrové už v du- chu řešilo finanční náklady, harmonogram velké spousty práce i výzkumu a shromažďování expo- nátů, které si vybudování „svatostánku“ slivovice, pálení a páleničářů vyžádá. Snad také díky šťastnému spojení snílků, vizio- nářů či pábitelů s vervou a pracovitostí i získáním potřebného spojence na slovenské straně hranice se společné dílo podařilo a 15. května 2010 se Muze- um lidových pálenic otevřelo veřejnosti. Slavnostní otevření bylo vskutku velkolepé. Za své hovoří ne- jen bohatý program, který zahájila vážně nevážná konference o slivovici nazvaná Pálíme už v pátek večer. Sobota 15. května 2010 se už nesla ve zname- ní slavnosti. Tu zahájilo otevření putovní výstavy Ako tečú pesničky ve Vlčnovské Galerii na Měšťan- ce, i jarmark lahví, demižonů, potřeb k pálení i vý- sledků této blahodárné činnosti před usedlostí čp. 65. V 15.00 hodin byl zahájen první celoslovácký košt slivovice v místní sokolovně včetně výstavy eti- ket. Velké množství návštěvníků i čestní hosté, mezi kterými nechyběl ani tehdejší předseda vlády, už netrpělivě přešlapovali před vraty stodoly, ve kte- ré tušili zlatý hřeb programu – Muzeum lidových pálenic. Po nezbytných projevech se v 17.00 hodin brány muzea skutečně otevřely a zájem i nadšení překonal očekávání. A tak zatímco vizionáři Ivo Frolec s Jiřím Severinem si nadšeně mnuli ruce nad množstvím návštěvníků, část organizátorů s hrůzou čekala, zda konstrukce prvního patra expozice ustojí nápor stovek zájemců. Vydařený program korunoval komponovaný hudební pořad Po pití mnohém, rozume sbohem, zarámovaný pro- středím celoslováckého koštu slivovice. Co se v muzeu za těch deset let změnilo? Rozší- řila a proměnila se skladba vystavených exponátů. Otevřením totiž sběr artefaktů podomáckého pále- ní neskončil, ba právě naopak. Do sbírek Slovácké- Slivovice pro zdraví D: Z lékařského hlediska převažuje všeobecný názor, že pití zejména pravé slivovice je zdraví prospěšné. A my se k to- muto názoru přikláníme. Půl století trva- jící výzkum lékaře MUDr. Jiřího Rohela z Velehradu prokázal následující: Užívání slivovice v přiměřeném množství má pozitivní vliv na rozšíření cév, spalování tuků, na ušní i oční nemoci, pomáhá při nachlazení i chřipce. Obklady ze slivovice tiší bolest kloubů. Zde je nutno zdůraznit, že slivovice v malých dávkách se může konzumovat v jakémkoliv množství, zvláš- tě když je podávána z rukou lékaře. Ovšem musí se dát pozor, neboť slivovice také rozvazuje jazyk a zároveň svazuje nohy. Slivovice má blahý i neblahý vliv na lidské du- ševno. Umělce po ní často navštěvují múzy. Někte- ří skladatelé bez štamprle nenapíší ani notu. Hlu- páci zas propadají bludu o vlastní genialitě. Známý je i blahodárný vliv slivovice na oči. Při jejím pití i škaredé ženy začnou být krásné. Užívat ji ovšem musí chlap. R: Poslúchaj kolego – já k temu Rohlíkovi také chodím do ordinace a naučil ně fantastickú věc. In- dividuální domácí jaterní test. Rozumíš, aj dyž furt piju, nemosím k němu létat sem aj tam a vyšetření si udělám sám. D: Ele to přeci není možné, potřebujete odběr krve a speciální zařízení. R: Tož to si chlapče úplně mimo – je to hrozně jednoduché – říkám temu MUDr. Rohlík test pra- vé ruky. Možeme si to vyzkúšat. Zatneš pěst pravej ruky a víš, kde sú játra, ne?... Tož jasné, když tak si tam nesmazatelnú fixkú nechaj udělat křížek, já ho tam osobně mám, kdybych nekdy zapomněl, kde to je. Tož zpět. Zatneš ruku v pěst a udeříš sa do tého kříšku, normálně sa buchneš. D: Ano, chápu a dál? R: No a když ťa bolijú játra, je to ok, ale když ťa bolí ruka, tož je to v řiti. Jednoduché, praktické, aplikovatelné v jakékoli životní situaci. ho muzea se čas od času dostane rarita v podobě neobvyklého destilačního aparátu nebo jeho části. Muzeum je otevřeno od dubna do října ve vše- dní dny po předchozím objednání, o víkendech vždy v odpoledních hodinách. Můžete se zde za- stavit ale také na Velikonoční pondělí, kdy bude otevřeno v době od 13.00 do 17.00 hodin. Budete srdečně vítáni. Vlčnov, stodola památkového objektu čp. 65. Otevírací doba: duben : pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin (po předchozím objednání), sobota , neděle 13.00–17.00 hodin (bez nutnosti předchozího objednání). Průvodci: Libuše Stloukalová, mobil: 733 621 054, Josef Šobáň, mobil: 733 621 063 . Výzva k daru pro muzeum Zkuste se doma podívat na půdu, do kůlny nebo sklepa, jestli se u vás doma neskrývá nějaký předmět, který by se nám hodil do Muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Kon- takt: 774 124 027, Pavel Princ. Děkujeme! s nimi měch roztrhl,“ diví se cestou náš strýc a škrá- be se vzhůru na věž. A již „báňá“ celou silou „ranní“ klekání. Odzvonil, pomodlil se, opatrně slézá z věže dolů, než, než, co to? Před kostelem, hle, celý houf kluků a plno bab – z blízkého špitálu vyrukovaly všechny baby v plném počtu a parádě. Ještě ani náš strýc nevytáhl ze dveří „ranní mlhou“ dosud zaml- ženou hlavu svou a již dopadají na něho nedočkavé a kvapné otázky: „Strýčku, co se stalo, proč jste zvo- nil, co je?“ „No, co je, přece ráno!“ „Máte rozum? Blázníte? Odpoledne zvonit klekání! Vy plantalo jeden! Celou dědinu poblázníte!“ A páni kluci škodolibým smíchem a starožitné krásky ze špitálu málo lichotivými tituly doprováze- li prchajícího domů strýce kostelníka, jemuž teprve teď spadla mlha z hlavy, takže poznal, že si spletl od- poledne s ránem. A toho večera už nezvonil klekání, odzvonil si ho, chytrák, hned odpoledne. POZVÁNKA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc5NTY=